Serbski digitalizaciski koncept - Sorbisches Digitalkonzept

z Digitalizaciski koncept
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Wutrobnje witajće! - Witamy was wutšobnje! - Herzlich willkommen!

Hornjoserbsce

Kajki je to wiki?

Wobsah tutoho wikija je Serbski digitalizaciski koncept (w němčinje), kiž je so w nadawku Załožby za serbski lud wudźěłał a w meji 2021 zjawnosći předstajił.

Digitalizaciski koncept smy z PDFki do formata wikija přenjesli. Z tym chcemy zjawnu diskusiju nastorčić, wuměnu wo wobsahach koncepta podpěrać a koncept zdobom dale wuwiwać.

Wobšěrny pozadkowe informacije ke konceptej namakaće w zawodnym artiklu dokumenta a na internetowej stronje Załožby za serbski lud.

So wobdźělić

Digitalizaciski koncept je zjawnje přistupny a čitanje bjez přizjewjenja móžne. Chceće-li pak so tež na diskusiji wobdźělić, dyrbiće so registrować resp. přizjewić.

Registracija

Prosymy wo to, zo při registraciji w polu wužiwarske mjeno swoje woprawdźite mjeno zapodaće.

Hdyž přizjewiće nowy konto za instituciju, potom zapodajće jako wužiwarske mjeno mjeno institucije a w polu woprawdźite mjeno mjeno wosoby, kiž dóstanje přistupne daty za tutoho wužiwarja.

Diskusija a forum

Artikle tutoho wikija so njehodźa wobdźěłać. Swoje ideje a nastorki ke koncepće pak móžeće jako registrowany čłon na dwoje wašnje podać:

  1. Za přispomnjenja ke konkretnemu wobsahej wužiwajće rajtar diskusija při wotpowědnym wotdźělu koncepta. Hdyž maće n.př. dalše ideje k temje “8. Unterhaltungsmedien”, potom zapodajće tež tam swoje přispomnjenja.
  2. Wužiwajće forum za powšitkownu diskusiju a temy, kiž so k žanomu wobsahej tak prawje njehodźa.

Diskusijne přinoški móžeće w hornjo- abo delnjoserbšćinje kaž tež w němčinje zapodać. Prošu wobkedźbujće při tym zakłady Netiquette.

Wuhlad

Dopóznaća a rezultaty z diskusijow a naspomnjenjow so wuhódnoća a za dalewuwiće koncepta wužiwaja. Z konstruktiwnej diskusiju a sobudźěłom možeće potajkim dalše wuwiće serbskeho digitalneho koncepta wobliwować. Tuž wobdźělće so!

Dolnoserbski

Kaki wiki jo to?

Wopśimjeśe toś togo wikija jo Serbski digitalizaciski koncept (w nimšćinje), kenž kenž jo se w nadawku Załožby za serbski lud wuźěłał a w maju 2021 zjawnosći pśedstajił.

Digitalizaciski koncept smy z PDFki do formata wikija pśenjasli. Z tym comy zjawnu diskusiju póstarcyś, wuměnu wó wopśimjeśach koncepta pódpěrowaś a koncept rownocasnje dalej wuwijaś.

Wobšyrne slězynowe informacije ku konceptoju namakajośo w zawjeźeńskem artiklu dokumenta a na internetowem boce Załožby za serbski lud.

Se wobźěliś

Digitalizaciski koncept jo zjawnje pśistupny a cytanje bźez pśizjawjenja móžne. Cośo-lic pak se tek na diskusiji wobźěliś, musyśo se registrěrowaś a pśizjawiś.

Registracija

Pšosymy wó to, aby pśi registraciji w pólu wužywaŕske mě swojo wopšawdne mě zapódali.

Gaž pśizjawijośo nowe konto za instituciju, pótom zapódajśo pla wužywaŕske mě mě institucije a w pólu wopšawdne mě mě wósoby, kenž dostanjo pśistupne daty za togo wužywarja.

Diskusija a forum

Artikle toho wikija se njedaju wobźěłaś. Swóje ideje a póstarcenja ku konceptoju pak móžośo ako registrěrowany cłonk na dwójaku wašnju pódaś:

  1. Za pśispomnjenja ku konkretnemu wopśimjeśeju abo kapitla wužywajśo wótpowědujucy rejtaŕ diskusija. Gaž maśo na pśikład dalšne ideje k temje "8. Unterhaltungsmedien", pótom zapódajśo tam swóje pśispomnjenja.
  2. Wužywajśo forum za powšyknu diskusiju a temy, kenž se k žednomu wopśimjeśoju tak pšawje njegóźe.

Diskusijne pśinoski móžośo w górno- abo dolnoserbšćinje ako teke w němšćinje zapódać. Pšošym źiwajśo pśi tom zakłady Netiquette.

Póglěd

Póznaśa a rezultaty z diskusijow a pśispomnjenjow se wugódnośe a za dalejwuwiśe koncepta wužywaju. Z konstruktiwneju diskusiju a sobuźěłom móžośo pótakem dalšne wuwiśe serbskego digitalnego koncepta wobwliwowaś. Toś wobźělśo se!

Deutsch

Was ist das für ein Wiki?

Dieses Wiki beinhaltet das Sorbische Digitalkonzept, welches von der Stiftung für das sorbische Volk in Auftrag gegeben und im Mai 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Die Inhalte des als PDF vorliegenden Digitalkonzeptes wurden als Wiki aufbereitet. Damit möchten wir die öffentliche Diskussion anregen, den Austausch zu den Inhalten des Konzeptes ermöglichen und somit auch das Digitalkonzept weiterentwickeln.

Eine ausführliche Beschreibung zum Hintergrund der Konzepterstellung finden Sie in der Einleitung des Dokuments und auf der Webseite der Stiftung für das sorbische Volk.

Sich beteiligen

Das sorbische Digitalkonzept ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Nutzer gelesen werden. Um sich an der Diskussion zu beteiligen, müssen Sie sich jedoch registrieren bzw. anmelden.

Registrierung

Bitte benutzen Sie als Nutzernamen Ihren tasächlichen Namen.

Wenn Sie eine Institution als Nutzer anlegen, dann vergeben Sie bitte als Nutzernamen den Institutionsnamen und hinterlegen im Feld Tatsächlicher Name den Namen der Person, die den Account verwalten wird.

Diskussion und Forum

Die Artikel in diesem Wiki sind nicht zur Bearbeitung freigeschaltet. Als registriertes Mitglied können Sie sich aber mittels folgender Möglichkeiten an der Diskussion beteiligen:

  1. Für Anmerkungen zu einem konkreten Inhalt oder Kapitel benutzen Sie bitte den jeweiligen Reiter Diskussion. Wenn Sie z.B. weitere Ideen zum Thema "8. Unterhaltungsmedien" haben, dann hinterlassen Sie bitte dort auch Ihre Anmerkungen.
  2. Für allgemeine Diskussionen oder Themen, die sich keinem Punkt zuordnen lassen, verwenden Sie bitte das Forum.

Sie können Ihre Anmekrungen sowohl in Ober- und Niedersorbisch als auch in Deutsch hinterlassen. Bitte beachten Sie dabei die Grundsätze der Netiquette.

Ausblick

Die Erkenntnisse und Resultate aus den Diskussionen und Anmerkungen werden ausgewertet und fließen in die Weiterentwicklung des Konzepts mit ein. Mit einer konstruktiven Diskussion und Mitarbeit können Sie also die Weiterentwicklung des sorbischen Digitalkonzeptes positiv beeinflussen. Ihre Mitarbeit ist daher sehr wichtig!

Inhaltsangabe Sorbisches Digitalkonzept

Ist-Analyse und Maßnahmenplanung für die sorbische digitale Welt

Übersicht aller Themenbereiche (TB) als Mindmap


Inhalt

1. Einleitung

1.1 Ausgangssituation
1.2 Aufgaben und Zielstellung
1.3 Vorgehen


2. PHASE 1 - Strategische Voruntersuchungen

2.1 Handlungsfelder und Themenbereiche der sorbischen digitalen Welt
2.2 Visionen für die sorbische digitale Welt 2025
2.3 Strategische Ziele für die sorbische Kultur und Sprache
2.4 Priorisierung mittels Nutzwertanalyse
2.5 Ergebnisse der Priorisierung der Handlungsfelder
2.6 Ergebnisse der Priorisierung der Themenbereiche


3. PHASE 2 – Ist-Erhebung und Analyse

3.1 Ergebnisse: Sprechen mit elektronischen Geräten - [TB 1.1, Zusammenfassung]
3.2 Ergebnisse: Schreiben auf elektronischen Geräten - [TB 1.2, Zusammenfassung]
3.3 Ergebnisse: Politische Unterstützung, Lobbyarbeit - [TB 2.1, Zusammenfassung]
3.4 Ergebnisse: Digitale Vernetzung Gleichgesinnter, soziale Medien - [TB 5.1, Zusammenfassung]
3.5 Ergebnisse: Unterhaltungsmedien - [TB 4.1, Zusammenfassung]
3.6 Ergebnisse: Digitales Marketing für Kultur und Angebote - [TB 3.1 - 3.3, Zusammenfassung]
3.7 Ergebnisse: Open Access, Open Data, Lizenzen - [TB 2.2, Zusammenfassung]
3.8 Ergebnisse: Präsenz in Standards - [TB 2.3, Zusammenfassung]


4. Sprechen mit elektronischen Geräten - [TB 1.1, Analyse]

5. Schreiben auf elektronischen Geräten - [TB 1.2, Analyse]

6. Politische Unterstützung, Lobbyarbeit - [TB 2.1, Analyse]

7. Digitale Vernetzung Gleichgesinnter, soziale Medien - [TB 5.1, Analyse]

8. Unterhaltungsmedien - [TB 4.1, Analyse]

9. Digitales Marketing für Kultur und Angebote - [TB 3.1 - 3.3, Analyse]

10. Open Access, Open Data, Lizenzen - [TB 2.2, Analyse]

11. Präsenz in Standards - [TB 2.3, Analyse]

12. Weitere Handlungsfelder und Themenbereiche


13. PHASE 3 – Soll-Konzeption - Maßnahmen und Aufgaben

13.1 Zusammenfassung und Einordnung der Erkenntnisse
13.2 Zukünftige Maßnahmen und Schritte
13.2.1 Technologische Basis: Open Access, Open Data, Lizenzen - [TB 2.2, Maßnahmen]
13.2.2 Technologische Basis: Präsenz in Standards - [TB 2.3, Maßnahmen]
13.2.3 Digitales Marketing: Digitales Marketing für Kultur und Angebote - [TB 3.1 - 3.3, Maßnahmen]
13.2.4 Lobbyarbeit: Politische Unterstützung, Lobbyarbeit - [TB 2.1, Maßnahmen]
13.2.5 Digitale Sprachräume: Schreiben auf elektronischen Geräten - [TB 1.2, Maßnahmen]
13.2.6 Digitale Sprachräume: Sprechen mit elektronischen Geräten - [TB 1.1, Maßnahmen]
13.2.7 Digitale Vernetzung Gleichgesinnter, soziale Medien - [TB 5.1, Maßnahmen]
13.2.8 Digitale Unterhaltungsmedien - [TB 4.1, Maßnahmen]
13.2.9 Allgemeine Maßnahmen
13.2.10 Übersicht der Maßnahmen nach Aufwand und Nutzen
13.3 Aufgaben und Strukturvarianten


14. Danksagungen